คลิ๊ก!! >> ช่องทางให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สุโขทัย

ค่านิยม

“MOPH”
M: Mastery เป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
H: Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

กระทรวงสาธารณสุข
ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัล (งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สุโขทัย)

Line งานคุ้มครองผู้บริโภค / สถิติการเข้าเยี่ยมชม /


Line กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค