การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ
จากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาต
ยา
อาหาร
เครื่องสำอาง
วัตถุออกฤทธิ์
วัตถุอันตราย
ยาเสพติดให้โทษ
เครื่องมือแพทย์
ยา
อาหาร
เครื่องสำอาง
วัตถุออกฤทธิ์
สถานพยาบาล
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินงาน


ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

ผลสืบราคายาจังหวัดสุโขทั

 ยาเสพติด + วัตถุออกฤทธิ์
ภญ.สมจิตร ทองสุขดี
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ
ต่ออายุใบอนุญาต
ยา
อาหาร
สถานพยาบาล
ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์

คู่มือประชาชน
ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558

 


งานอาหาร

งานยา

งานสถานพยาบาล

งานอาหารปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชน

อย.น้อย
เมนูหลัก

 

หน้าแร

เอกสารเผยแพร/ความรู้

เรื่องน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ติดต่อเรา


แบบฟอร์มต่างๆ

ทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้อกฎหมาย

ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-4271 / โทรสาร 0-5561-3354ขั้นตอนการให้บริการ
One Stop Service Center

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุม อย.น้อย

 

 

 

 

 

 

 

install tracking codes
Visitors Total