ประกาศสืบราคายา จังหวัดสุโขทัย
ปี 2561


การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 


ประกาศ / รับสมัคร / ประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551


ยาเสพติด + วัตถุออกฤทธิ์
ภญ.สมจิตร ทองสุขดี
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำปีงบประมาณ 2555

- แผนปีงบประมาณ 2556
- แผนงานยุทธศาสตร์ ปี 2556-2559
- แผนงานการดำเนินงานระดับอำเภอ

แผน คบส. ปี 2556

ทะเบียนผู้ประกอบการ
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.255
5

แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ
ต่ออายุใบอนุญาต ป7 2557
ยา
อาหาร
สถานพยาบาล
ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์
กำหนดการต่ออายุใบอนุญาต สัญจร

แบบตรวจอาหารปลอดภัย

มุม Primary GMP
แผ่นพับความรู้อาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย


ผลสืบราคายาร่วม จ.สุโขทัย
ปี 2558

คู่มือประชาชน
ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช
การ พ.ศ.2558

สรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำปีงบประมาณ 2559

 


งานอาหาร

งานยา

งานสถานพยาบาล

งานแพทย์แผนไท

งานอาหารปลอดภัย

งานวิสาหกิจชุมชน

อย.น้อย
เมนูหลัก

 

หน้าแร

เอกสารเผยแพร/ความรู้

เรื่องน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ติดต่อเราแบบฟอร์มต่างๆ

ทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้อกฎหมาย

ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร./โทรสาร. 0-5561-4271 / 0-5561-3354 ต่อ 212


คู่มือการใช้ยาแพทย์แผนไทยพื้นฐาน
สำหรับ รพ.สต.จังหวัดสุโขทัย

คลิกเพื่
อดาวน์โลด

ขั้นตอนการให้บริการ
One Stop Service Center


คลิกเพื่อดาวน์โหลด
แบบตรวจงาน คบส.
สำหรับ รพ.ส
ต.


คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนนิเทศงาน คบส. ปี 2555

แจ้งยอดหนี้
องค์การเภสัชกรรม


บัญชียาสำหรับ
รพ.สต. จังหวัดสุโขทัย
ปี 2555

 

 


 

 

 

 

 

 

ประกาศผลสืบราคายาจังหวัดสุโขทัย ปี 2559
(ระยะเวลา 1 ปี ระหว่าง 10 ก.ย.59 - 9 ก.ย. 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุม อย.น้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install tracking codes
Visitors Total