ประกาศสืบราคายาร่วม ระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 

เอกสารเข้าร่วมสืบราคา
1. หนังสือราชการแจ้งรายละเอียด
2. รายการยาที่สืบราคาร่วมระดับจังหวัดสุโขทัย ปี 2559
3. เงือนไขการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปี 2559
4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของยา
5. แบบเสนอข้อมูลการจัดหายาร่วมระดับจังหวัดสุโขทัย ปี 2559
6. ใบเสนอราคา
เข้าสู่หน้าเวปปกติ
ประกาศสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2559
ต้องส่งเอกสารพร้อมตัวอย่าง ให้ถึง
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร./โทรสาร. 0-5561-4271

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install tracking codes
Visitors Total