กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
จำนวน 77 กระบวนงาน และส่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้